Quick start guide.

Installation

tns plugin add nativescript-batch

Example

import Batch = require("nativescript-batch");

export function startBatch() {
  Batch.newBatch(function(ctx) {
            ctx.log("Running 1st operation...");
          }).complete(function(ctx) {
                  ctx.log("1st operation completed.");
                })
           .success(function(ctx) {
                 ctx.log("1st operation succeeded.");
               })
           .error(function(ctx) {
                ctx.log("ERROR in operation " + (ctx.index + 1) + ": " + ctx.error);
              })
     .then(function(ctx) {
          ctx.log("Running second operation...");
        }).complete(function(ctx) {
                ctx.log("Second operation completed.");
              })
         .success(function(ctx) {
               ctx.log("Second operation succeeded.");
             })
         .error(function(ctx) {
              ctx.log("ERROR in operation " + (ctx.index + 1) + ": " + ctx.error);
            })
     .start();
}